สารานุกรม

ตัวเลข -

Numerology การใช้ตัวเลขเพื่อตีความตัวละครของบุคคลหรือเพื่อทำนายอนาคต ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของพีทาโกรัสที่ว่าทุกสิ่งสามารถแสดงเป็นตัวเลขได้เนื่องจากในที่สุดพวกมันจะลดจำนวนลงได้ การใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรกรีกและฮีบรู (ซึ่งแต่ละตัวอักษรแสดงตัวเลขด้วย) ตัวเลขสมัยใหม่จะแนบชุดตัวเลขเข้ากับชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้สอบถามและจากจุดมุ่งหมายเหล่านี้เพื่อบ่งบอกลักษณะที่แท้จริงของบุคคลและโอกาส .

สมการที่เขียนบนกระดานดำ แบบทดสอบตัวเลขและคณิตศาสตร์ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบเมตริก